Contributie Reglement

Nieuwe leden:
Proefles €10,-
Daarna contributie per maand (mag ook ineens voor meerdere maanden-1 jaar).
Betaling vooruit per eerste van de maand, indien eerder wordt gestart aanvullen met losse
lessen à €10,00 per les.
Voor leden, cq ouders/verzorgers, die helpen bij diverse vrijwilligerstaken, wordt het
volgende jaar korting op de contributie gegeven.

Contributiebedragen vanaf 1 januari 2023:

leden wekelijks rijden € 40,00   per maand
  2 wekelijks rijden € 20,00   per maand
  4 wekelijks rijden € 10,00   per maand
         
         
helpers wekelijks rijden € 35,00   per maand
  2 wekelijks rijden € 17,50   per maand
         
         
bij ziekte langer dan 6 weken: € 6,00   per maand

 

Betaling van de contributie geschiedt bij voorkeur per bank.

Rekeningnummer: IBAN NL05INGB 0007 7748 68 (BIC INGBNL2A) van de RSVG Zuid-
Limburg, onder vermelding van de naam van het lid waarvoor de betaling is.
Voor informatie over de contributie bij de penningmeester de heer Jean Hesemans: info@rsvg.nl .

Het bestuur van de RSVG Zuid-Limburg

November 2022.